Pedagogisch klimaat

De leerlingen op Vso Leystede zijn fysiek en sociaal-emotioneel vaak kwetsbaar. Een veilige en uitdagende omgeving is een voorwaarde om hen optimale kansen tot ontwikkeling te geven.

We willen graag dat leerlingen zich zowel op cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel gebied zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat kan als zij zich veilig, volwaardig en sociaal verbonden voelen. Wij gaan op Vso Leystede uit van de basisbehoeften zoals die door Luc Stevens (2002) beschreven zijn:

  • Relatie: sociale verbondenheid is enorm belangrijk.
  • Competentie: leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze competent (vaardig) zijn om taken uit te voeren.
  • Autonomie: pas wanneer leerlingen het gevoel hebben het eigen gedrag bij het uitvoeren van een taak te kunnen bepalen, zullen ze die taak uit willen voeren omwille van de taak zelf.

Eigen motivatie
Door te voldoen aan deze drie basisbehoeften, ontstaat intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat leerlingen iets doen omdat zij dit zelf graag willen, niet omdat zij van buitenaf worden gemotiveerd dit te doen.

Docenten en onderwijsassistenten spelen hierin een centrale rol:

  • Zij ondersteunen leerlingen bij de integratie met leerlingen van het regulier onderwijs;
  • Zij hebben onder andere een vormende en opvoedende taak ten aanzien van relatie, competentie en autonomie;
  • Zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk samen met anderen uit te voeren;
  • Zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat. De leerlingen voelen zich gewaardeerd door elkaars mening te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Respect voor elkaar en elkaars leefwereld houdt ook in dat leerlingen de omgangsregels die binnen onze cultuur gelden, kennen en leren toepassen;
  • Zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’;
  • Zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan van teamleden met leerlingen en leerlingen onderling;
  • Zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.