Missie en visie

De missie en visie van Vso Leystede laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan op onze school in Leiden.

Missie
Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod in onderwijs en ondersteuning. Wij hebben het vakmanschap en de middelen in huis om hen doelgericht optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Visie
Ons ideaalbeeld is een leerling die met een vmbo-diploma de school verlaat en ingeschreven staat bij een passende vervolgopleiding. Een leerling die zelfbewust en met zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden in het leven staat. Een leerling die zich zo zelfstandig mogelijk, ook in contact met anderen, handhaaft en eigen beslissingen neemt.

Waar staan wij voor?
Op Vso Leystede gaan we uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen. Wij verwachten op school veel van hen, omdat we erin geloven dat onze leerlingen op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat zie je dan ook terug. Vanuit ons uitgangspunt ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ zien we graag dat leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Onze medewerkers geven daarbij uiteraard de nodige ondersteuning. Op die manier zijn de leerlingen na vijf jaar voldoende toegerust om in een mbo-opleiding in te stromen en daar een beroepsopleiding met goed gevolg af te ronden.

Samenwerking binnen Leystede
De samenwerking met een reguliere vmbo-school speelt binnen onze visie een belangrijke rol. Door samen met een grote groep reguliere scholieren een gebouw te delen, pauzes te houden, feesten te vieren en regelmatig ook lessen te volgen, leren onze leerlingen op een volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij. Een samenleving waarin iedereen anders is en zijn eigen, unieke plek inneemt.

Vso Leystede is onderdeel van Resonans speciaal onderwijs. Hieronder vindt u de missie en visie van onze stichting.

Missie Resonans

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Visie Resonans

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.

Koersplan Resonans

Waar wij voor staan hebben we verwerkt in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan zijn de basis voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor de schoolplannen en groeps-/jaarplannen van alle Resonans-scholen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.