Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief geeft aan wat op langere termijn de mogelijkheden tot ontwikkeling van een leerling zijn. We streven naar optimale ontplooiing van talent!

Voor elke leerling die bij ons op school komt, stelt de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin staan het ontwikkelingsperspectief en de handelingsdoelen beschreven.

Passende leerstof
Het OPP vormt het uitgangspunt voor de docent om passende leerstof en de juiste pedagogische benadering te bieden aan de leerling. Naast de ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn, laat het OPP zien welk eindniveau we van een leerling op basis van de gegevens kunnen verwachten.

Verwacht eindniveau
Met het OPP bepalen we welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het verwachte eindniveau te behalen. De visie van zowel ouders als leerling maken onderdeel uit van het OPP. Elk schooljaar, in september, ontvangen de ouders een geactualiseerd OPP met doelen voor hun zoon of dochter voor het komende schooljaar. De handelingsdoelen evalueren we twee keer per jaar; in januari en in juni. Bij deze evaluaties reflecteren leerlingen ook zelf op hun OPP en de daarin gestelde doelen. Op deze manier bepalen we gezamenlijk aan welke doelen we met de leerling gaan werken.