Overgangsnormen

Overgangsnormen OB1 – OB2 – OB3

Niveaus

De leerlingen starten in de onderbouw (OB1) in een van de volgende leerroutes:

  • BK (basis-kader)
  • KGT (kader-gemengd-theoretisch)

In een schooljaar is er twee keer een moment waarop leerlingen van leerroute kunnen wisselen (december en juni). Dit kan een wisseling voor alle vakken zijn, maar ook een wisseling voor een aantal vakken. Het lerarenteam geeft over deze wisseling een positief advies, dat vervolgens wordt besproken met ouders.
Om een dergelijk advies goed te kunnen onderbouwen, worden de leerlingen in de onderbouw in de leervakken op twee niveaus getoetst¹. Een leerling in een BK-route wordt getoetst op basis- en kaderniveau en een leerling in een KGT- route op kader- en theoretisch niveau. Als een leerling de toetsen voor alle vakken op een hoger niveau met minimaal een 7 afrondt, dan kan hij/zij in het volgende leerjaar naar een hogere leerroute.

In principe gaan in de onderbouw alle leerlingen door naar de volgende groep.

¹ Leervakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, Nask, Mens en Maatschappij.

Overgangsnormen OB3 naar vmbo 3

Bij de overgang van OB3 naar vmbo 3 wordt definitief het niveau bepaald, waarop de leerling examen zal gaan doen. Ook zal een leerling in de BK-route een profielkeuze maken.

Niveaus

Bij de overgang naar vmbo 3 in de BK-route geldt de profielvakregeling, die inhoudt dat het verplichte profielvak (biologie, Nask, wiskunde of economie) minimaal een 6.0 moet zijn.
Bij de overgang naar vmbo 3 in de TL-route dient een leerling voldoende² te scoren op TL-niveau.

Het lerarenteam geeft een advies over de overgang naar vmbo 3, dat wordt besproken met de leerling en de ouders. Om een dergelijk advies goed te kunnen onderbouwen, worden de leerlingen in OB3 op twee niveaus getoetst. Een leerling in een BK-route wordt getoetst op basis- en kaderniveau en een leerling in een KGT- route op kader- en theoretisch niveau. Als een leerling de toetsen voor alle vakken op een hoger niveau met minimaal een 7 afrondt, dan kan hij/zij in vmbo 3 naar een hogere leerroute.

Vak op een hoger niveau

Ook in vmbo 3 en vmbo 4 is het mogelijk om één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen.

Overgangsnormen vmbo 3 naar vmbo 4

Overgangsnormen 2023-2024

Voor de gehele lijst aan cijfers geldt:

Een 5 is een verliespunt, een 4 is twee verliespunten, een 3 is drie verliespunten.

Aan welke eisen moeten de cijfers op het laatste rapport voldoen?

  • De eindcijfers voldoen aan de eisen:
  1. Alle cijfers zijn 6 of hoger
  2. of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger
  3. of één eindcijfer is een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is
  4. of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is
  5. geen cijfer is een 3 of lager
  • Het eindcijfer Nederlands moet minimaal een (afgeronde) 5 zijn
  • Het vak CKV is minimaal met een voldoende afgesloten (geldt voor de bovenbouw)

Indien aan één van deze eisen niet wordt voldaan, wordt de leerling besproken in de overgangsvergadering. De deelnemers aan deze vergadering beslissen dan en kunnen besluiten dat de leerling óf doubleert of doorgaat op een lager niveau. De afdelingsdirecteur is in deze de eindverantwoordelijke.

Vak op een hoger niveau

Als een leerling één of meerdere vakken op een hoger niveau volgt, moet dat met een voldoende worden afgerond.²

² De examencommissie kan besluiten om het volgen van een vak op een hoger niveau te beëindigen.

Bespreekgevallen

Leerlingen die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn om het programma voor het schooljaar voldoende³ af te ronden. In bespreekgevallen zoekt het team naar een passende oplossing en de coach of de Intern Begeleider (IB’er) bespreekt dit met de leerling en de ouders.

³ Bij het oordeel voldoende hanteren wij de slaag-zakregeling.

Rapport

Leerlingen krijgen twee keer per jaar een cijferlijst én feedback van alle leraren. De coach bespreekt dit met de leerlingen. De rest van het schooljaar zijn de cijfers altijd inzichtelijk in Magister.