Ons onderwijsaanbod

Vso Leystede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast kan er sprake zijn van (bijkomende) stoornissen zoals aandachtstoornissen, autisme of een hechtingsproblematiek. Wij leiden op voor een regulier vmbo-diploma, waarbij de vakken gelijk zijn aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Samen met regulier vmbo
Onze leerlingen stromen in principe uit naar vervolgonderwijs. Zij leren samen met leerlingen van het reguliere vmbo. Zo hebben onze leerlingen een ruime profielkeuze en benutten zij optimale kansen voor hun toekomst, waarbij het streven minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid is. Zij vormen samen Leystede.

Het verschil met het reguliere onderwijs is dat bij ons de lessen in kleine groepen worden gegeven, dat er een assistent aanwezig is voor ondersteuning en/of verzorging van de leerlingen en dat er veel ruimte is voor leerlingbegeleiding. Op onze website vindt u onder de kop ‘onderwijs’ de lessentabel met de uren per vak en per week. In principe behalen leerlingen binnen vier jaar een vmbo-diploma. Is dat niet te realiseren, dan kunnen we in overleg besluiten tot een verlenging van de onder- of de bovenbouw; meer maatwerk dus!

Lessen persoonsvorming
Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Daarom besteden wij daaraan binnen onze lessen veel aandacht. Een belangrijk doel hiervan is het weerbaarder maken van leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zicht krijgen op pesten en plaaggedrag en dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Op die manier leren zij goed voor zichzelf én voor de ander te zorgen. In de lessen persoonsvorming (PV) is specifieke aandacht voor de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en leren om te gaan met de mensen en de wereld om hen heen; zowel dichtbij als verder weg. We hebben ook een anti-pestprotocol en een protocol onaanvaardbaar gedrag.

STAR
Onze leerlingen volgen in alle jaren maatschappelijke clinics, gegeven door Fun4All. Het doel van deze clinics is leerlingen zich bewust te laten worden van hun gedrag binnen een groep en die bewustwording wordt getraind aan de hand van STAR.
STAR staat voor de begrippen:

  • sportiviteit
  • teamwork
  • acceptatie
  • respect

Het STAR-principe is een initiatief van de Nederlandse basketbalbond. Fun4All heeft daar een passende gedragstraining bij gemaakt met aandacht voor groepsdynamiek, anti-pesten, gezondheid en meer bewegen. Tijdens de workshops voert Fun4All interactieve gesprekken met de
leerlingen en zo geven zij op een sportieve manier inhoud aan de vier bovengenoemde begrippen.

Stewardproject
Het Stewardproject gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de schoolomgeving. Leerlingen leren elkaar op een respectvolle manier aan te spreken op hun gedrag tijdens de pauzes. Alle leerlingen die in het komende schooljaar steward zijn en alle nieuwe leerlingen op school volgen hiervoor in de eerste schoolweken een training, verzorgd door ‘Ijgenweis’.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen we door het afnemen van de School Vragen Lijst (SVL).