Ons onderwijsaanbod

Vso Leystede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast kan er sprake zijn van (bijkomende) stoornissen zoals aandachtstoornissen, autisme of een hechtingsproblematiek. Wij leiden op voor een regulier vmbo-diploma, waarbij de vakken gelijk zijn aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Samen met regulier vmbo
Onze leerlingen stromen in principe uit naar vervolgonderwijs. Zij leren samen met leerlingen van het reguliere vmbo. Zo hebben onze leerlingen een ruime profielkeuze en benutten zij optimale kansen voor hun toekomst, waarbij het streven minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid is. Zij vormen samen Leystede.

Het verschil met het reguliere onderwijs is dat wij de lessen in kleinere groepen geven, er een assistent aanwezig is voor ondersteuning en/of verzorging van de leerlingen en we – op dit moment nog – de lesstof verspreiden over vijf jaar. Dit schooljaar is voor de laatste keer een brugklas begonnen aan de vijfjarige opleiding. In de komende jaren zullen leerlingen in principe binnen vier jaar het vmbo-diploma behalen. Is dat niet te realiseren, dan kan in overleg gekozen worden voor een verlenging van de onder- of de bovenbouw.

Driejarige onderbouw
Het vmbo op Vso Leystede kent nu nog een driejarige onderbouw. Deze verlenging dient vooral om leerlingen meer tijd te geven voor persoonsvorming en loopbaanoriëntatie. Vanaf schooljaar 2023-2024 werken wij in principe niet meer met een verlengde onderbouw.

Lessen persoonsvorming
Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Daarom besteden wij daaraan binnen onze lessen veel aandacht. Een belangrijk doel hiervan is het weerbaarder maken van leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zicht krijgen op pesten en plaaggedrag en dat zij leren hoe zij daarmee om kunnen gaan. Op die manier leren zij goed voor zichzelf én voor de ander te zorgen. In de lessen persoonsvorming (PV) is specifieke aandacht voor de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en leren om te gaan met de mensen en de wereld om hen heen; zowel dichtbij als verder weg. We hebben ook een anti-pestprotocol en een protocol onaanvaardbaar gedrag.

Rots & Water
We maken onder andere gebruik van de methode Rots & Water en het Stewardproject. Het doel van het Rots & Water-programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden, het bevorderen van het welzijn bij jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stewardproject
Het Stewardproject gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de schoolomgeving. Leerlingen leren elkaar op een respectvolle manier aan te spreken op hun gedrag tijdens de pauzes. Alle leerlingen die in het komende schooljaar steward zijn en alle nieuwe leerlingen op school volgen hiervoor in de eerste schoolweken een training, verzorgd door ‘Op ijgen weize’.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen we door het afnemen van de School Vragen Lijst (SVL).