Medezeggenschap

MR & GMR
De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. In de GMR zitten leden namens de zes schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met het college van bestuur.

Medezeggenschapsraad
Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de raad naast twee medewerkers ook twee ouders. De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met de afdelingsdirecteur de ontwikkelingen op school. De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar. De MR overlegt met de schoolleiding over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden, nieuwe klassenindelingen en de veiligheid op school. De MR moet op bepaalde onderwerpen instemming geven. Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor het managementteam. Ook kunt u als ouders al uw vragen aan de MR stellen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR heeft ook een huishoudelijk reglement dat u hieronder kunt lezen.
Reglement MR

De MR-leden van Vso Leystede zijn:

Personeelsgeleding

Ellen van Rijn
Rosanne van Gasteren

Oudergeleding
Linda v.d. Gugten
Mariska van ’t Kruis

De MR is te bereiken via mr@vsoleystede.nl

Jaarverslag MR
Het jaarverslag 2022-2023 van de MR kunt u hier lezen.

Leerlingenraad
Wij hebben een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen vanuit elk leerjaar. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen.

De raad vergadert onder begeleiding van een personeelslid en in aanwezigheid van de afdelingsdirecteur ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast bestaat er ook een gemeenschappelijke leerlingenraad van Vso Leystede en Beroepscollege Leystede die ernaar streeft twee keer per jaar bij elkaar te komen.

Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen op Vso Leystede. Verder proberen we leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving; te beginnen op school. Leerlingen krijgen de kans vaardigheden als discussiëren te oefenen. Zij merken dat inspraak beter verloopt als je een gefundeerde mening hebt en leren op een respectvolle manier met elkaar dingen te bespreken.