Contact met ouders

We verwachten van onze leerlingen dat ze zelfstandig in gesprek gaan met docenten en de school. Ze regelen zoveel mogelijk zelf, worden volwassen. Goede communicatie met u als ouder/verzorger – onze partner in het opvoedproces – vinden wij echter net zo belangrijk. Daarom betrekken we u op allerlei manieren bij het schoolleven van uw zoon of dochter.

Mededelingen en afspraken
Als u mededelingen wilt doorgeven of een afspraak wilt maken, kunt u tijdens de schooltijden bellen naar de schoollocatie van uw zoon of dochter (zie de telefoonnummers onderaan elke webpagina). Vragen over therapieën kunt u het beste stellen aan de betrokken therapeut.

Oudercontacten
Regelmatig organiseren we een ouderavond. De eerste ouderavond, in september, is een algemene informatieavond. Op andere avonden is er gelegenheid om te spreken over de voortgang van uw zoon of dochter met individuele leraren. Deze avonden organiseren we in de periodes rondom de tussen- en eindevaluaties van het OPP, in december/januari en juni/juli. Als uw zoon of dochter gaat deelnemen aan (praktijk)lessen bij Beroepscollege Leystede, dan krijgt u van ons een uitnodiging voor en door hen georganiseerde ouderavond.

SOMtoday
Leerlingen en ouders kunnen in SOMtoday veel informatie vinden over het lesprogramma en de prestaties van de leerling. Leraren plaatsen hier de studiewijzer van hun vak en de leerlingen kunnen het huiswerk en de behaalde cijfers erin terugvinden. In SOMtoday houden docenten ook bij of het huiswerk in orde is en de administratie registreert de absenties. Zo hebben leerlingen en ouders op elk moment inzicht in schoolzaken.

Informatie aan gescheiden ouders
Als ouder ontvangt u regelmatig informatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de teamleider worden overlegd. Voor informatieverstrekking aan gescheiden ouders heeft Vso Leystede een protocol:

Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders.

Ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we onder andere aan vieringen, sportdagen, buitenschoolse activiteiten en materialen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om extra activiteiten te bekostigen. Wij verzoeken u dus dringend om deze te voldoen. De MR moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een schrijven over de betaling van de ouderbijdrage. Naast deze vrijwillige bijdrage is er ook een vrijwillige bijdrage voor de schoolreis en/of het schoolkamp. Leerlingen worden niet van deelname uitgesloten als de ouders de vrijwillige bijdragen niet kunnen of willen betalen.