Omgang met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel zich prettig voelen op school en met plezier komen. Wij werken daarom aan een klimaat waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. In zo’n klimaat komen leerlingen het beste tot ontwikkeling en hebben onze medewerkers een prettige werkomgeving om hen optimaal te ondersteunen.

Hoe doen wij dat?
Het team, bestaande uit docent en onderwijsassistent, speelt een centrale rol om onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te bieden:

 • Zij hebben onder andere een vormende en opvoedende taak ten aanzien van relatie, competentie en autonomie.
 • Zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk samen met anderen uit te voeren.
 • Zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat. De leerlingen voelen zich gewaardeerd door elkaars mening te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Respect voor elkaar en elkaars leefwereld houdt ook in dat leerlingen de omgangsregels die in onze cultuur gelden kennen en leren toepassen.
 • Zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’.
 • Zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan van teamleden met leerlingen en leerlingen onderling en dragen deze uit.
 • Zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.
 • Zij ondersteunen leerlingen bij de integratie met leerlingen van het regulier onderwijs.

Wat spreken we samen af?
Samen beter, beter samen. Dat geldt zeker voor de relatie die wij met de ouders van onze leerlingen hebben. Vanuit onze visie dat iedereen waardevol is en recht heeft op een passende plek in de maatschappij, willen wij een veilig en stimulerend klimaat voor onze leerlingen creëren. Dat doen we graag samen met u!

Ouders van leerlingen bij Resonans:

 • beseffen dat hun eigen levensstijl en ideeën invloed hebben op hun mening, maar conformeren zich in de school aan de visie en opvattingen van Resonans, speciaal onderwijs;
 • zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de leerlingen en handelen hiernaar;
 • behandelen iedereen met respect en spreken anderen aan op ongewenst gedrag, op basis van deze gedragscode;
 • bevorderen sociale veiligheid voor de leerlingen, medewerkers en andere ouders.Lees hier meer over onze gedragscode, dus wat kunnen we doen om ons samen veilig te voelen op school?

Wilt u inhoudelijk meepraten over ons beleid, neem contact op met de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad.