Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA en examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting

Vso Leystede volgt het schoolexamenprogramma van Beroepscollege Leystede, dat is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin zijn alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. In het PTA kan de leerling zien welke stof op welk moment wordt getoetst. Vanaf het moment dat de leerling in het examentraject komt, volgen we dit PTA. Het examentraject begint in het derde jaar en wordt aan het eind van het vierde jaar afgesloten.

Ieder jaar wordt het PTA vóór 1 oktober vastgesteld en verstrekt aan alle leerlingen die dat jaar examen doen. De Onderwijsinspectie houdt hier toezicht op.

Examenreglement

De regels die gelden rondom de examens zijn vastgelegd in het examenreglement.  In dit reglement vind je informatie over onder andere: de organisatie en afname van examens, de gang van zaken bij het CE, beoordeling van examens en herkansingen.

Alle toetsen en opdrachten in het kader van het schoolexamen en de gang van zaken rondom de examens heten samen het PTA en examenreglement van Vso Leystede.

Examencommissie

Wanneer je een klacht hebt over examens en alles wat daar mee te maken heeft, kun je die indienen bij de examencommissie. De examencommissie is bereikbaar via het mailadres van de secretaris: m.sheombar@bonaventuracollege.nl. Indien een kandidaat het niet eens is met het besluit van de examencommissie, kan deze bezwaar maken bij de Commissie van Bezwaar. Dit gaat via de afdelingsdirecteur van de school: creijners@resonansonderwijs.nl.

PTA’s

PTA vmbo Kader leerjaar 3 23-24

PTA vmbo Basis en LWT leerjaar 3 23-24

PTA vmbo TG leerjaar 3 23-24

PTA vmbo Kader leerjaar 4 23-24

PTA vmbo Basis en LWT leerjaar 4 23-24

PTA vmbo TG leerjaar 4 23-24