Onderbouw

Leerlingen van Vso Leystede volgen twee jaar onderwijs in de onderbouw. De ontwikkeling van de leerlingen volgen we met het Citovolgsysteem voor het vo. Op basis van de rapportages stellen we groepsdoelen en individuele doelen. Aan het einde van vmbo2 plaatsen we leerlingen in een van de volgende leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Theoretische leerweg

De vakken die we in de onderbouw geven:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Wiskunde en rekenen
 • Maatschappijleer
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Biologie
 • Natuur- en scheikunde (NaSk))
 • Techniek
 • Muziek
 • Drama of Bildung
 • Beeldende vorming
 • (Tekenen en handvaardigheid)
 • Lichamelijke opvoeding

LOB-lessen (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) in de onderbouw

 • Zorg & Welzijn (Z&W)
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Persoonsvorming
In het vak persoonsvorming komen alle vakoverstijgende leerdoelen aan bod: studievaardigheden, sociale vaardigheden, burgerschap, digitale geletterdheid, mediawijsheid, duurzaamheid en wereldoriëntatie.

Cito-toets
Aan het eind van het eerste leerjaar nemen we de Cito-toets af. Deze toets geeft aan op welk niveau de leerling de stof van taal en rekenen beheerst. Ook in het tweede leerjaar nemen we een Cito-toets af om zo met deze methode-onafhankelijke toetsen de ontwikkeling van de leerling goed in kaart te brengen. De resultaten van formatieve en summatieve toetsen, de scores op de Cito-toetsen en het advies van de leraren onderbouwen de keuze voor de leerweg van de leerling in de bovenbouw.

Praktijklessen en stage
Omdat we uit ervaring weten dat leerlingen ook veel leren van praktijklessen en stages, hebben we hiervoor ruimte binnen ons onderwijsprogramma. Ze werken aan hun zelfstandigheid en aan algemene en professionele eigenschappen. De ervaringen die ze hierbij opdoen, nemen ze mee bij hun profiel- en studiekeuze. Sinds 2021 werken we samen met JINC, een organisatie die jongeren op weg helpt bij het maken van goede keuzes met betrekking tot opleiding en werk. Bij het project Bliksemstage ontdekken leerlingen van het vmbo op de werkvloer welke sectoren en beroepen er bestaan. We streven ernaar om leerlingen vanaf de brugklas mee te laten doen aan deze stageprojecten. Naast deze stageprojecten volgen alle leerlingen in de onderbouw twee uur per week profielgebonden praktijklessen bij het reguliere vmbo volgens een roulatiesysteem. Zo kunnen ze met alle profielen kennismaken en aan het einde van het tweede jaar een gemotiveerde keuze maken.