nieuwe schooljaar

Onderbouw

Alle leerlingen van Vso Leystede volgen op dit moment nog een driejarige onderbouw. De verlenging van de onderbouw is vooral om leerlingen beter voor te bereiden op het mbo. Door die verlengde onderbouw is er meer tijd voor persoonsvorming, praktijklessen, snuffelstages en loopbaanoriëntatie. Vanaf schooljaar 2023-2024 werken wij niet meer met een verlengde onderbouw, maar verzorgen wij een vierjarige vmbo-opleiding.

De vakken die we in de onderbouw geven, zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits (vanaf OB2)
 • Wiskunde en rekenen
 • Mens&Maatschappij
 • Biologie
 • Techniek
 • Beeldende vorming
 • Natuur- en scheikunde (vanaf OB3)
 • ICT
 • Muziek
 • Drama
 • Persoonsvorming
 • Mediawijsheid
 • Lichamelijke opvoeding

Binnen de lessen wiskunde is er extra tijd en aandacht voor het ontwikkelen van rekenvaardigheden.

Persoonsvorming
In het vak persoonsvorming komen alle vakoverstijgende leerdoelen aan bod: studievaardigheden, sociale vaardigheden, burgerschap, leren leren, wereldoriëntatie en vooral oriëntatie op studieloopbaan en beroep; de zogenaamde LOB-lessen.

Cito-toets
Aan het eind van het eerste leerjaar (OB1) nemen we de Cito-toets af. Deze toets geeft aan op welk niveau de leerling de stof van taal en rekenen beheerst. Ook in het tweede en derde leerjaar (OB2 en OB3) nemen we een Cito-toets af om zo met deze methode-onafhankelijke toetsen de ontwikkeling van de leerling goed in kaart te brengen.

Praktijklessen en stage in de onderbouw
Omdat we uit ervaring weten dat leerlingen ook veel leren van praktijklessen en stages, hebben we hiervoor ruimte binnen ons onderwijsprogramma. De leerlingen volgen vanaf leerjaar (OB3) vier uur per week profielgebonden praktijklessen bij het reguliere vmbo. Ze werken aan hun zelfstandigheid en aan algemene en professionele eigenschappen. De ervaringen die ze hierbij opdoen, nemen ze mee bij hun profiel- en studiekeuze. Het afgelopen schooljaar zijn we een samenwerking aangegaan met JINC, een organisatie die jongeren op weg helpt bij het maken van goede keuzes met betrekking tot opleiding en werk. In maart maken de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg een definitieve profielkeuze.

Stageplaats
In het derde leerjaar (OB3) gaan de leerlingen ook twee keer een week op stage. De eerste week zal het gaan om een algemene stage; een eerste kennismaking met het bedrijfsleven en het functioneren binnen een werkkring. De tweede week zal later in het jaar plaatsvinden. Samen met de mentor of stagebegeleider zoeken we naar een stageplaats die past bij de interesses en kwaliteiten van een leerling en bij het profiel dat de leerling voor het volgende schooljaar voor ogen heeft.