Klachtenregeling

Klachten lossen we meestal in goed overleg op met alle betrokkenen. Heeft u een vakinhoudelijke klacht, bespreekt u deze met de vakdocent. Andere zaken bespreekt u met de mentor. Als u er samen niet uitkomt, kunt u de afdelingsdirecteur bij het gesprek betrekken. Als er problemen zijn in communicatie en samenwerking met één van de therapeuten verwijzen wij u mogelijk naar het management van het revalidatiecentrum. Therapeuten vallen niet onder het bevoegd gezag van de school.

Voor situaties met betrekking tot machtsmisbruik zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie hebben wij een klachtenregeling. Op school is een interne contactpersoon die ouders met een klacht kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen zijn:
Angelique Maas, gedragsdeskundige
T (071) 517 50 11
E amaas@resonansonderwijs.nl

Suzanne Piersma
spiersma@resonansonderwijs.nl

De externe vertrouwenspersoon is:
Renate Uddin. Zij is geen werknemer van Resonans en kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
T (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans
Als klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Telefoonnummer: (030) 280 95 90
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De teamleiders, IB’ers en de gedragsdeskundigen hebben verder allen een gerichte scholing gevolgd voor de functie van aandachtsfunctionaris. Deze bewaakt de interne procedure van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden daarvan. De meldcode ligt ter inzage op school.