Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan; spanningen tussen een leerling en/of ouder enerzijds en een medewerker van school anderzijds. Wij stellen het op prijs als u ons in voorkomende gevallen hierover aanspreekt. Heeft u het gevoel dat een kwestie met een medewerker aandacht verdient, dan waarderen wij het als u deze bespreekt met de betreffende medewerker. In situaties met betrekking tot de klas kan dit met de coach. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de gedragsdeskundige, een van de IB’ers of de afdelingsdirecteur bij het gesprek betrekken. Indien het een therapie betreft kunt u de kwestie met de betreffende therapeut bespreken. Bij problemen in de communicatie en/of samenwerking met één van de therapeuten, verwijzen wij u naar het management van Basalt. Therapeuten vallen niet onder het bevoegd gezag van de school.

Voor situaties met betrekking tot machtsmisbruik zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie hebben wij een klachtenregeling. Op school is een interne contactpersoon die ouders met een klacht kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon:
Angelique Maas, gedragsdeskundige
T (071) 517 50 11
E amaas@resonansonderwijs.nl

Externe vertrouwenspersoon
Vso Leystede heeft ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Zij kan ondersteuning bieden bij de bespreking van uw klacht of als u er met de betrokkenen niet uitkomt. Zij kan ook adviseren over eventuele vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon is Renate Uddin.

Zij is geen werknemer van Resonans en kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
T (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans
Als klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Telefoonnummer: (030) 280 95 90
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De teamleiders, IB’ers en de gedragsdeskundigen hebben verder allen een gerichte scholing gevolgd voor de functie van aandachtsfunctionaris. Deze bewaakt de interne procedure van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden daarvan. De meldcode ligt ter inzage op school.