Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CvB) volgt de leerling vanaf instroom via doorstroom naar uitstroom en bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgarrangement voor de leerling.

De CvB bestaat uit een revalidatiearts/jeugdarts, de gedragsdeskundige, de intern begeleider en de afdelingsdirecteur.

De CvB op Vso Leystede houdt zich bezig met:

  • De beoordeling of een leerling voor het onderwijs op onze school in aanmerking komt;
  • het doen van aanbevelingen omtrent het begeleiden van de individuele leerling tijdens zijn verblijf op onze school;
  • het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke nieuwe leerling;
  • het geven van advies omtrent terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het regulier (voortgezet) onderwijs of een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • het bespreken van bijzondere hulp die nodig kan zijn op het gebied van het leren, het gedrag of de sociale ontwikkeling van de leerling;
  • specifieke hulpvragen rondom een leerling. Denk hierbij aan crisissituaties als OTS (ondertoezichtstelling), melding Veilig Thuis, handelingsverlegenheid bij disciplines, vrijstelling van lestijd en eventuele calamiteiten.