Ziekte, verzuim en verlof

Is uw kind ziek of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? Laat het ons dan tijdig weten. Dit doet u voordat de school begint. Meld uw kind bij ziekte of afwezigheid ook zelf af bij het taxibedrijf, indien uw zoon/dochter gebruikmaakt van leerlingenvervoer.

Ziek melden
Graag vóór 8.30 uur. Telefoonnummer (071) 517 50 11 of mailen naar afmelding@vsoleystede.nl.

Als leerlingen uit de bovenbouw van vmbo BB of KB praktijkvakken volgen bij het Beroepscollege, dan is het belangrijk dat afwezigheid ook daar gemeld wordt. Dat kan in de ochtend van 8.00 – 8.30 uur via telefoonnummer: 0653173889.

Meldt uw zoon of dochter ook af bij Basalt
Kan uw zoon/dochter niet op school komen op een dag dat er therapieën zijn? Dan vragen wij u om uw kind ook af te melden bij het Basalt revalidatiecentrum. Dit kan bij het Inschrijfbureau van Basalt via telefoonnummer (071) 519 52 70.

Regels schoolverzuim
Het management is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Iedere gemeente heeft leerplichtambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen in de leerplichtwet. U kunt informatie over de leerplicht verkrijgen via de website of de afdeling voorlichting van de gemeente waar u woont.

Verlof aanvragen
Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet toegestaan. Extra verlof om langer bij familie in het buitenland te blijven, is niet mogelijk. In de volgende gevallen kan een verzoek aangevraagd worden bij de teamleider:

Voor bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk) kunnen we in bepaalde gevallen een uitzondering maken.
Voor verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen kunnen ouders buitengewoon verlof aanvragen bij de teamleider. Er dient sprake te zijn van gewichtige omstandigheden.

U kunt op de pagina documenten een verlofformulier downloaden, waarop ook de richtlijnen voor het verlenen van verlof staan. In het algemeen geldt dat u buitengewoon verlof minimaal vier weken van tevoren moet aanvragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Elk verzoek tot verlof moet schriftelijk ingediend worden bij het management van de school. Indien het management hier geen besluit over kan of mag nemen, doet de leerplichtambtenaar dat. Wij verzoeken u dringend zich aan de genoemde richtlijnen te houden om zo vervelende situaties of zelfs een boete, opgelegd door de leerplichtambtenaar, te voorkomen.

Verwijdering of schorsing
In uitzonderlijke gevallen kunnen we een leerling van school verwijderen of schorsen. Het bestuur licht, voordat het tot een dergelijke maatregel besluit, de betrokken leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) in. Definitieve verwijdering van een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, vindt pas plaats nadat het bestuur een andere school of instelling bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere school of instelling, kan het bestuur alsnog tot verwijdering overgaan.

Vrijstelling van onderwijs
Het bevoegd gezag kan, op verzoek en alleen op vastgestelde gronden, vrijstelling aan een leerling verlenen voor bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld als een kwetsbare leerling niet in staat is hele schooldagen onderwijs te volgen. Ouders kunnen het verzoek indienen. Leerlingen kunnen dat ook zelf doen als zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Voor ontheffing van de leerplicht dienen de ouders altijd contact op te nemen met de gemeente. Dit gebeurt na overleg met onze Commissie van Begeleiding.