Ons team

Ons team van professionals stimuleert een zo groot mogelijke zelfstandigheid van onze leerlingen. Dit past ook bij het pedagogisch klimaat dat wij op Vso Leystede nastreven. We willen de leerlingen zoveel mogelijk autonomie bijbrengen en hen laten merken dat zij competent zijn om taken uit te voeren. Hieronder een overzicht van onze professionals.

Docenten en onderwijsassistenten
De docenten zijn tweedegraads bevoegd of hebben een pabo-diploma. In de klas werken zij intensief samen met de onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten bieden de benodigde zorg aan de leerlingen en ondersteunen het onderwijs, met name als er wordt gedifferentieerd naar niveau, tempo of interesse.

Gedragsdeskundige
Buiten het onderwijs ondersteunt de gedragsdeskundige de docenten door de inzichten uit de zorg en het onderwijs bij elkaar te brengen. Tevens is zij verantwoordelijk voor begeleiding van de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst tot zij de school verlaten.

Intern begeleiders
De intern begeleiders ondersteunen de docenten bij de organisatie van het onderwijs door samen met de docenten te werken aan studiewijzers en werkvormen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de doorgaande lijnen en het coachen van startende docenten.

Afdelingsdirecteur
De afdelingsdirecteur, Carla Reijners, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert daarover aan de sectordirecteur Stijnie de Graaf.

Therapeuten
Vanuit Basalt revalidatie verzorgen therapeuten op school diverse therapieën voor leerlingen die dat nodig hebben. De teambesprekingen van Basalt, waarbij (naast de leerling en de ouders) ook de mentor, de IB’er en de gedragsdeskundige aanwezig zijn, vinden op school plaats.